Treat yourself, and others.

Open every Wednesday to Saturday 11:00 - 18:15

The webshop is always open, 7 days a week, 24 hours a day. ♡

General Terms and Conditions

Artikel 1: Indentiteit van de ondernemer

The Next Big Idea BV

Commerciële naam: NEUF Gift Store

Maatschappelijke zetel: Dok Noord 7A-501, 9000 Gent, België

Contactpersoon: Valérie D’Hauwers

E-mail: [email protected]

Gsm-nummer: +32 496 37 02 41

BTW-nummer: BE 0544 952 334

Website: www.neufgiftstore.be

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

De e-commerce webwinkel van NEUF Gift Store, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Gent, BTW BE 0544952334,  hierna ”NEUF” biedt haar klanten de mogelijkheid om de artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NEUF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NEUF aanvaard zijn.

 

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als NEUF gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Ondanks het feit dat de e-commerce webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NEUF niet. NEUF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen-verbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen via de contactgegevens van NEUF op de website (email of telefoon).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NEUF. NEUF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: De overeenkomst - Online aankopen

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van de laatste paragraaf in dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en van de algemene voorwaarden.

Om een artikel te kopen dient de Klant het gewenste artikelproduct toe te voegen aan de winkelkar. Dat doet de Klant door op de knop ‘Add to cart’ te klikken. Die knop bevindt zich naast het artikel. Wanneer de Klant de gewenste artikelen heeft geselecteerd, klikt hij op het winkelkar-icoon rechts bovenaan. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van de door haar geselecteerde producten, met het aantal en de prijs. Om af te rekenen klikt de Klant op de knop ‘Proceed to checkout’. Hier kan de Klant een account aanmaken, of inchecken als ‘guest’. Op de volgende pagina vult de Klant de noodzakelijke persoonlijke gegevens in en selecteert hij een ‘shipping method’. 

Bestellingen binnen de provincies Oost Vlaanderen en Brussel worden door NEUF zelf geleverd, door Bpost of DPD. Leveringen buiten de provincies Oost-Vlaanderen en Brussel zijn voorlopig beperkt tot het Belgisch grondgebied en gebeuren eveneens door Bpost of DPD (tenzij anders overeengekomen).

Alle leveringen worden standaard afgeleverd aan een tarief van 7 euro (zeven euro).

Uitzondering: indien de Klant producten voor 75 euro (vijfenzeventig euro) of méér aankoopt, neemt NEUF de verzendkosten op zich en betaalt de Klant geen verzendkosten.

Vervolgens selecteert de Klant de gewenste betaalmethode. NEUF biedt de volgende betaalopties aan:

  • Bancontact/Mister Cash
  • KBC
  • Belfius
  • ING HomePay
  • Gift card
  • De belangrijkste creditcards (VISA, MasterCard, AMEX)

Door op ‘Buy’ te klikken verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en koopt hij de geselecteerde artikelen. Wanneer de betaling voltooid is, ontvangt de klant een bevestiging via e-mail.

NEUF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot (vorige) bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€), steeds inclusief BTW en alle andere - verplicht door de Klant te dragen - taksen of belastingen. De vermelde prijzen gelden per stuk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel in België geleverd.

Normaliter worden leveringen binnen twee tot vijf werkdagen bij de Klant bezorgd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld. NEUF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertragingen bij een levering door Bpost of DPD.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering moet door de Klant binnen de vijf werkdagen na ontvangst gemeld worden via het volgend email-adres: [email protected] met vermelding van het klantennummer en het bestelnummer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de leveraar is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door NEUF was aangeboden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van NEUF.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van NEUF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij NEUF.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NEUF per post aangetekend aanschrijven op het volgende adres:  NEUF - The Next Big Idea BV, Dok Noord 7A-501, 9000 Gent. Dit gebeurt via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring van zijn beslissing de overeenkomst voor de aangekochte producten te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht aan NEUF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Next Big Idea, Dok Noord 7A-501, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en in hun oorspronkelijke verpakking. NEUF behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan wegens gebruik door de Klant zal dit aan de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal NEUF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NEUF de teruggestuurde artikelen heeft ontvangen, of tot de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

NEUF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptieartikelen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de artikelen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met NEUF en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan NEUF.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Indien de Klant niet- of laattijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is deze, nadat hij door NEUF is gewezen op de late betaling en NEUF de Klant een bijkomende betalingstermijn van 7 kalenderdagen heeft gegund, en onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NEUF beschikt, is de Klant vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NEUF zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, NEUF respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

NEUF verwerkt  de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de webwinkel, zoals Klanten.

NEUF krijgt de gegevens rechtstreeks van de klant, wanneer deze de webwinkel bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer de Klant contact zoekt met onze klantenservice via email.

Als de Klant iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van nodig om deze bestelling te kunnen bezorgen en de Klant op de hoogte te kunnen houden over zijn bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelt NEUF de Klant zijn naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die de Klant met NEUF heeft gesloten.

In sommige gevallen ontvangt NEUF jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven indien aangeduid.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NEUF, Dok Noord 7A501, 9000 Gent, of via het e-mailadres [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

NEUF behandelt de gegevens van klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NEUF heeft dus geen toegang tot paswoorden van Klanten.


NEUF houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Als de Klant social media gebruikt zoals Facebook, kan deze via “like en share” de artikelen die hij/zij leuk, nuttig of handig vindt, delen met vrienden op verschillende social media accounts. NEUF krijgt geen toegang tot de social media accounts van zijn Klanten.

Indien een Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de Klant NEUF contacteren via e-mail: [email protected].


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een webwinkel in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer een webwinkel geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat een waarschuwing ontvangen wordt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan men doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van deze webwinkel, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door NEUF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NEUF. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 17: Alcoholische dranken

Een Klant moet 18 jaar of ouder zijn om wijn of andere alcoholische dranken te bestellen.